691768296
logo

Witamy serdecznie!

Nowa strona WWW

Oto co możesz zyskać...

Prywatność (rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.)

Niniejszy dokument definiuje Ogólne warunki polityki prywatności - spełniając obowiązek informacyjny wynikający wprost z zapisów rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Wszelkie procesy przetwarzania danych osobowych wymagające odrębnych zgód (nieopisanych poniżej) opatrzone są indywidualną klauzulą informacyjną znajdującą się w miejscu umożliwiającym zapoznanie się z nią przed udzieleniem tych zgód. Niniejsza klauzula informacyjna określa rodzaj, zakres i cel przetwarzania danych osobowych których przetwarzanie przez administratora nie wymaga posiadania odrębnej zgody. Poniższa klauzula informacyjna wyszczególnia również Państwa prawa w zakresie przetwarzanych przez administratora danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MIKS USŁUGI FINANSOWE MARIUSZ PUPIN z siedzibą w Zielonej Górze, przy ulicy Filona 18. NIP: 9291031138, REGON: 080295190.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w MIKS USŁUGI FINANSOWE MARIUSZ PUPIN możliwy jest pod numerem tel. 691 768 296 lub adresem email kontakt@miks-uf.eu

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do realizacji umowy której jest Pan/Pani stroną - w szczególności umowy kupna/sprzedaży (zamówienie email, zamówienie poprzez sklep internetowy lub inną platformę handlowa online, zamówienie telefoniczne lub FAX), przygotowania oferty handlowej, umożliwienia kontaktu z wykorzystaniem poczty tradycyjnej lub komunikacji elektronicznej, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r., Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane przez administratora na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, którym jest w szczególności: potrzeba zbierania danych statystycznych i analizowanie ruchu na stronie internetowej, potrzeba zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia (monitoring obiektów handlowych, usługowych i innych w których administrator prowadzi swoją działalność).

Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą: Google (oferujący usługę Google Analytics) - dane w zakresie prowadzenia analizy i statystyki odwiedzin stron internetowych. Pełna informacja nt. polityki prywatności Google dostępna jest na google.com. Inne podmioty na podstawie wymogów prawa i zapewnienia warunków niezbędnych do wykonania umowy (w szczególności podmioty świadczące usługi pocztowe, kurierskie, transportowe, celne i spedycyjne).

Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez administratora przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń cywilno-prawnych licząc od dnia zakończenia obowiązywania umowy lub innej relacji która była określona jako pierwotny cel przetwarzania danych osobowych (o których mowa w pkt.3).

Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Podanie danych osobowych jest wymogiem zawarcia umowy - w przypadku gdy składają Państwo zamówienie poprzez kontakt z nami, korzystając ze sklepów internetowych lub innych platform handlowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne - w przypadku korzystania z formularzy kontaktowych na stronach WWW, korespondencji email, przesyłanej korespondencji (elektronicznej lub klasycznej) itp. Dane osobowe używane do celów statystycznych i analitycznych wizyt stron internetowych również podawane są dobrowolnie - dobrowolność ta wynika z możliwości wprowadzania zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej które determinują wysyłanie tych informacji w sposób automatyczny.

Niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora (o których mowa w pkt. 9-10) może skutkować ograniczeniami w funkcjonalności strony www, sklepu internetowego lub innej platformy handlowej online. Ograniczeniami związanymi z możliwością wykonania usługi lub zawarcia umowy.

Administrator danych osobowych korzysta z usług podmiotu przetwarzającego dane osobowe na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w zakresie obsługi kadr, płac, księgowości, windykacji, płatności, rekrutacji pracowników, szkolenia pracowników, obsługi związanej z zarządzaniem relacjami z współpracownikami, podwykonawcami i partnerami handlowymi. Podmiotem przetwarzającym wyżej wymienione zbiory danych jest MIKS USŁUGI FINANSOWE MARIUSZ PUPIN z siedzibą w Zielonej Górze, przy ul. Filona 18. NIP: 9291031138, REGON: 080295190.

Dane powierzone podmiotowi przetwarzającemu przetwarzane są w celu określonym art. 6, ust 1. lit. B oraz lit. F.

Umowa o której mowa w punkcie 12 przewiduje korzystanie przez podmiot przetwarzający z usług innego podmiotu przetwarzającego w ramach tzw podpowierzenia – w zakresie obsługi BHP, usług informatycznych, usług firm ochroniarskich, realizacji usług marketingowych lub innych usług będących usprawiedliwionym interesem administratora.

Pana/Pani dane nie będą poddawane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).

Pani/Pana dane będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej (Google).


MIKS Usługi Finansowe | Mariusz Pupin

ul. Filona 18
65-341 Zielona Góra
Telefon: 691 768 296

Przeglądając niniejszy serwis internetowy, akceptujesz pliki cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki